Wideony onlaýn öwrüň

Wideony islendik burça öwüriň

Mugt hyzmat, täsin effektleri döretmäge ýa-da islegiňize görä wideonyň ugruny sazlamaga mümkinçilik berýän wideolary islän burçuňyza öwürmäge mümkinçilik berýär.

Gorizontal we dik görnüşde aýna

Hyzmat, keseligine we dikligine wideolaryň aýna şekillerini döretmäge mümkinçilik berýär. Wideo öwürmek ýa-da aýna effektini döretmek zerurlygy ýüze çykanda peýdalydyr.

Ulanyş aňsatlygy

Hyzmat wideolary aňsatlyk bilen ýüklemäge we birnäçe gezek basylanda zerur öwrümleri we aýnalary ulanmaga mümkinçilik berýän ýönekeý we içgin interfeýsi üpjün edýär.

Wideo çalt işlemek

Hyzmat uzak gijä galman çalt wideo işlemegi üpjün edýär. Wagtyň geçmegi bilen netije alyp bilersiňiz we wideo faýllaryňyz bilen işlemegi dowam etdirersiňiz.

Howpsuzlyk we gizlinlik

Uploadüklenen wideo faýllaryň hemmesi ygtybarly we ygtybarly dolandyrylýar. Hyzmat maglumatlaryňyzyň gizlinligini üpjün edýär we ýüklenen wideo faýllary gaýtadan işlenenden soň ýatda saklamaýar.

Mugt ulanmak

Hyzmat wideolary mugt aýlamak we aýna etmek mümkinçiligini berýär. Allhli aýratynlyklardan hiç hili çäklendirmesiz lezzet alyp bilersiňiz

Hyzmat mümkinçilikleri

 • Wideo aýlanyşy: simpleönekeý slaýder ulanyp wideoňyzyň aýlanma burçuny aňsatlyk bilen üýtgediň.
 • Wideo Flip: Aýna effektlerini döretmek üçin wideoňyzy dikligine süýşüriň.
 • Wideo Flop: Ters täsirleri döretmek üçin wideoňyzy keseligine görkeziň.
 • Tersine oýnamak: Täsin wizual effektler üçin wideoňyzy tersine çalyň.
 • Öňünden üýtgeşmeler: Göçürip almazdan ozal düzedişleriňiziň netijelerine tomaşa ediň.
 • Redaktirlenen wideony göçürip alyň: Redaktirlenen wideony ýokary hilli göçürip alyň.
 • Ulanyjy üçin amatly interfeýs: aňsat redaktirlemek üçin ýönekeý we içgin interfeýs.
 • Maglumat howpsuzlygy: Faýllaryňyz gizlin işlenýär we amal gutarandan soň pozulýar.
 • Dürli formatlara goldaw: Hyzmat birnäçe wideo faýl formatlaryny goldaýar.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

 • Uzyn şäher gezelençinden soň, bir syýahatçy wideosynyň bir böleginiň keseligine däl-de, dikligine düşürilendigini bilýär. Memoriesatlamalary iň oňat görnüşde saklamak üçin onlaýn wideo öwrüm hyzmatyny ulanýarlar.
 • Instagram we YouTube üçin mahabat taýýarlaýan marketolog, dürli formatlara mätäçdigine düşünýär. Onlaýn wideo öwrüm guraly çalt mazmuny uýgunlaşdyrmak üçin ajaýyp serişdä öwrülýär.
 • Pilotsyz suratlardan soň, bir höwesjeň käbir kadrlaryň nädogry burçda düşürilendigini görýär. Onlaýn wideo öwrüm guraly suratlary çaltlyk bilen alýar.
 • Talyplar üçin görkezme wideosyny taýýarlaýan mugallym, görkeziş materiallarynyň nädogry ugurda ýazylandygyny görýär. Iň amatly düşünmek üçin wideo öwrüm hyzmatyny ulanýarlar.
 • Köne maşgala wideo kliplerini ýygnamak bilen, maşgala agzasy garyşyk wideo ugurlaryna duş gelýär. Bitewi arhiw ýasamak üçin onlaýn wideo öwrüm guralyny ulanýarlar.
 • Neşir etmek üçin bir eser taýýarlaýan aurnalist, wideo çagyryş söhbetdeşliginiň nädogry ugurdadygyna göz ýetirýär. Onlaýn wideo öwrüm hyzmaty wideolary çalt sazlamaga kömek edýär.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.alac
.amb
.asf
.aud
.avi
.bik
.bin
.dav
.divx
.f4v
.flv
.gdv
.gif
.h264
.hevc
.m2t
.m2ts
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4v
.mkv
.mov
.mp4
.mpeg
.mpg
.mts
.mxf
.ogv
.rm
.tgv
.ts
.vid
.vob
.vp6
.webm
.wmv
.wtv